Превод на оригиналния текст Pain and emotion regulation predict health-related quality of life

Свързаното със здравето качество на живот при пациенти, живеещи с ендометриоза, може да се подобри по различни начини, включително с управление на болка и регулиране на емоциите.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

Важност

Това е първото проучване, изследващо връзката между свързаната с ендометриоза болка, трудностите при регулиране на емоциите, психологическия стрес (тревожност, депресия и дистрес) и качеството на живот при пациенти с ендометриоза.

Ключови резултати

Повишената физическа болка и трудности при регулиране на емоциите водят до повишен психологически стрес, който е свързан с влошаване на качеството на живот.

Какво е направено

– 193 жени, с потвърдена медицинска диагноза ендометриоза, участват в проучването и
резултатите са оценени по статистически методи.
– Симптомите на болката се измерват по Ликъртовата скала, а кратък формуляр за изследване на здравето се използва за измерване както на физическото, така и на умственото качество на живот.
– Настроението се определя по болничната скала за безпокойство и депресия, за да се определи нивото на стрес.
Скалата Трудности в регулиране на емоциите е използвана за измерване на регулирането на емоциите, включително фактори като неприемане нa емоционални отговори, затруднения в целенасочено поведение, трудности при контрол на импулсите, липса на емоционално осъзнаване, ограничен достъп до стратегии за емоционално регулиране и липсата на емоционална яснота.

Ограничения на изследването

– Дизайнът на изследването, самоизбраният и самоподаденият характер на информацията и само унгарските данни ограничават обобщеността на констатациите.
– Авторите предлагат надлъжно проектиране, увеличаване на броя на участващите гинекологични клиники, контролиране на тежестта и вида на ендометриозата и изключване на пациенти, имащи съпътстващи заболявания.

РЕЗЮМЕ

Проучванията установяват, че болката при ендометриозата е отрицателно корелираща с качеството на живот и че ендометриозата се свързва с психологически проблеми, тревожност, депресия, стрес и лоша способност за справяне. Беше наблюдавано, че някои психични състояния, свързани с ендометриозата, се модулират от емоционално регулиране, дефинирано като „целенасочени процеси, функциониращи, за да влияят върху това как преживяваме и изразяваме интензивността, типа и продължителността на емоциите“.

Изследователи от Будапеща, Унгария провеждат това проучване, за да анализират дали емоционалната регулация и психологическият стрес (безпокойство, депресия и дистрес) могат да имат значителен ефект върху качеството на живот, освен симптомите на болката.

Първият модел наблюдава въздействието върху цялостното качеството на живот и показа, че психологическият стрес до голяма степен е опосредствал връзката между по-високата болка и по-ниското качество на живот. От друга страна, психологическият стрес напълно помага за ефекта на трудностите в емоционалната регулация върху качеството на живот. Вторият и третият модел наблюдават въздействието върху физическото и умственото качество на живот, съответно. Физическото качество на живот беше силно обяснено с високия негативен ефект на физическата болка и беше умерено обяснено с трудности при регулиране на емоциите. От друга страна, умственото качество на живот не може да бъде обяснено директно с физическа болка.

Въз основа на констатациите, авторите съветват, „основната цел на лечението да бъде да се намалят симптомите на болката, за да се подобри качеството на живот“. Въпреки това, тъй като резултатите показват, че в допълнение към повишената физическа болка, трудностите в регулирането на емоциите водят до повишен психологически стрес, което води до по-ниско качество на живот, авторите предполагат, че „подобряването на уменията за регулиране на емоциите също трябва да бъде цел на лечението“.

Авторите продължават като споменават, че няма публикувана тематична програма за насърчаване на здравето на жени, живеещи с ендометриоза, въпреки доказателствата, които показват, че има голяма нужда от нея и препоръчват разработването на такава програма. Те също заявяват, че „са необходими по-нататъшни изследвания, за да се изясни връзката между регулирането на болката и емоциите и да се изследва ролята на психологическия стрес и трудностите при емоционалната регулация при (повторна) поява на ендометриоза“.

Връзка към изследването: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28482063

Photo by Yuris Alhumaydy on Unsplash