Виктор Георгиев е магистър – психолог, лицензиран член на Дружеството на психолозите в България и основател на кабинет за психологическо консултиране „Баланс“. Работи на самостоятелна практика, консултирайки както на живо, така и онлайн. От 4 февруари 2023 г. открива група за психолочгическа подкрепа за жени с ендометриоза. 

 

Същност и ползи на груповата работа

 

В хода на психологическото консултиране при ендометриоза може да се работи както индивидуално, така и групово. При груповото консултиране имаме определен брой хора, които се фокусират върху конкретен проблем и са изправени пред предизвикателството да преодолеят идентични емоционални ситуации и свързаните с тях последствия.

Групите обикновено варират по численост, като най-често са в състав между 5 и 20 души. В своята практика лично аз предпочитам те да бъдат с по-малък брой членове, тъй като при по-голям такъв съществува риск от разфокусиране. Въпреки това, в зависимост от конкретната ситуация, броят на участниците може да се променя с течение на времето.

Споделянето в груповото консултиране има за цел да се съсредоточи върху предоставените от участниците разкази, емоциите, които преживяват при решаването на проблема, и неминуемо настъпващите последствия вследствие на този проблем.

Груповата терапия осигурява едно безопасно пространство за изследване на вашите мисли и чувства, където можете да споделяте свободно, което пък води до успокоение на отделните членове на групата и поражда мотивация за продължаване следването на необходимите стъпки в процеса на разрешаване на проблема.

Груповата терапия допълва, а не изключва индивидуалната терапия. Едно от големите нейни предимства е, че помага на хората да осъзнаят, че не са сами в тяхната борба. Виждайки как другите се справят в подобна ситуация, можете да си помогнете по-бързо и ефективно да разрешите проблема си, получавайки множество перспективи, подкрепа и обратна връзка от други лица в безопасна и поверителна среда.

Неизразените чувства са основна причина хората да изпитват трудности и страдания. Тъкмо поради това споделянето на вашите мисли и чувства в подкрепяща среда е важна част от груповата терапия. Тя помага на хората да направят значими промени в поведението – отначало в безопасните условия на групата, а после да пренесат промените извън нея, в реалните жизнени условия.

Повишената мотивация е друг голям плюс и основен двигател на груповия напредък и работа. Наблюдавайки как повечето от членовете преодоляват част от своите затруднения, това мотивира и другите да положат по-усърдни усилия, тъй като терапевтичната група дава на участниците чувство за колективност и ясно показва, че другите членове на групата трябва да се борят със същите трудности, а също така посочва примери за успешно разрешаване на определени казуси.

Груповата работа може да бъде и своеобразен тестер на мотивацията. Обикновено членове, които нямат дори минимално и базово ниво на такава, често самоволно отпадат.

Съществуват и ситуации, при които клиентът започва индивидуална работа, след което преминава изцяло на групова такава. Както и обратното – убеждава се, че не се чувства комфортно в групова среда, не желае да разкрива всичко там, или конкретната група не е неговата и минава в индивидуална форма.

 

Как протича груповата работа?

 

Първите няколко сесии обикновено са опознавателни, фокусиращи се върху установяване на доверие между членовете на групата, както и между тях и консултанта. По време на срещите участниците говорят за това, което ги тревожи. Дискусията протича според това, за което членовете биха искали да говорят, като същите се насърчават да оказват подкрепа и обратна връзка на другите. В други случаи, консултантът насочва фокуса в по-различна насока, ако прецени, че това би било продуктивно за целите на групата. Впоследствие се поставят цели, дават се домашни, инвентаризира се напредъкът, преодоляват се трудностите, а непродуктивните действия, мисли и поведенчески модели се заменят с градивни такива, постига се отстранен поглед на собствени психологически и поведенчески дефицити, наличности, компенсации и динамики.

Тъй като е важно справянето да се осъществява по градивен начин, консултантът изслушва споделената информация от своите клиенти и предоставя механизми за справяне и инструменти, които групата да разгледа и прилага в ежедневието си.

Друг специфичен момент, който част от моите клиенти споделят, е свързан с факта, че в началото не им се говори, а се чувстват длъжни да го правят – или защото сами са решили така, или поради обстоятелството, че при участие в други групи са били настойчиво приканвани да го правят. При групова терапия не сте задължени да говорите, ако не искате да го правите. Слушането може да бъде и терапевтично и дори е в състояние да ви накара да се почувствате по-отворени за разговор по определена тема, ако намерите нещо, с което можете да се свържете. Обикновено, в хода на консултирането, решението за първоначално мълчание бързо се променя.

 

Минуси на груповата работа

 

Макар че според актуалните изследвания ползите от груповата работа са огромни и далеч надхвърлящи недостатъците, все пак съществуват и такива. Те са следните:

– При груповата работа не сте сами. В стаята има допълнителни хора и съществува ограничено време за всеки от тях. Поради това може да не сте в състояние да кажете толкова, колкото ви е необходимо, нито да получите по-подробна информация, в сравнение с индивидуална среща.

– Предвид факта, че групата се посещава от повече хора, нейната организация и планиране са по-трудни.

– Не винаги групата е за всеки – например, някой, който иска да преодолее социална тревожност, може да почувства натиск и повишено напрежение в този тип обстановка, въпреки че същата е предназначена да бъде удобна и свободна от преценки зона. Макар че впоследствие социалните експерименти и включване при социалната тревожност са неизбежни, то в самото начало биха могли да породят обратен на желания ефект.

 

Задължителни условия 

 

– Конфиденциалност – това е най-важната предпоставка. Важно е да знаете, че консултантът няма да разгласи нищо споделено от вас. Другите членове – също. В определени ситуации и предвид естеството на групите, кабинет за психологическо консултиране „Баланс” предлага подписване на писмено споразумение за конфиденциалност, което да обезпечи сигурността и доверието на нейните членове.

– Желание за сътрудничество и ангажираност. Тъй като групата си поставя определени цели, с които е свързано и вашето участие в нея, е необходимо ясното съзнание за сътрудничество, но не пречупено през дълг, а като съзнателен избор за принадлежност, отговорност, общ напредък и растеж.

 

Примерни теми за групова работа

 

  1. Връзка между психика и ендометриоза. Ендометриоза и психика. Влияние на тялото върху психиката и обратно. 
  2. „Защо се случва точно пък на мен”? Съпротивата, гневът, отказът от приемането на реалността и психичните последствия от това.
  3. Защо да „обичаме болестта си“ не работи?
  4. Защо да се насилваме „да мислим за нещо друго” не работи?
  5. Тревожните разстройства като следствие от ендометриозата. 
  6. Ролята на интерпретацията при възприятието на случващото се.
  7. Връзка между някои характерови особености и ендометриозата.
  8. Целта на консултирането – не да премахне ендометриозата, а да направи живота с нея по-продуктивен. Как се случва това? 
  9. На какво може да ни „научи“ ендометриозата?

 

Кабинет за психологическо консултиране „Баланс” организира провеждането на групова работа при различни тревожни разстройства, както и по отношение на специфични соматични, психосоматични и придружаващи заболявания, чиито първопричини или последствия са пряко обвързани и с психиката. Още за груповото консултиране прочетете тук: Групово консултиране – същност, ползи, недостатъци, необходими предпоставки. 

 

Автор: Виктор Георгиев