Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ обявява

Конкурс за избор на психолог
по проект „ФОРМулирай правата си“

Проект „ФОРМулирай правата си“ се изпълнява от фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ за срок от 15 юли 2019 г. до 31 януари 2020 г. с финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Проектът има за цел да повиши знанията на жените относно здравните и репродуктивните им права, да окаже подкрепа (психологическа и юридическа) на жени, преживели нежелани
последици от медицински интервенции, да осъществи диалог по темата с отговорните институции и да повиши чувствителността на обществото.

Във връзка с изпълнението на проекта, фондацията набира кандидатури за позицията „Експерт-психолог“


Задача на психолога по настоящия проект е да осъществи общо 50 бр. консултации с 10 жени (по 5 за всяка участничка в проекта), преживели нежелани последици от операция (отстраняване или намаляване функционалността на орган и др.). Консултациите ще се проведат в периода септември 2019 г. – януари 2020 г.

 

Конкурсът ще се проведе в 2 етапа:

-Подбор по документи (попълване на електронен формуляр, към който се прилагат необходимите документи). Получените кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от екипа на фондацията.

-Интервюта с одобрените кандидати. Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю с учредителите на фондацията.

 

Критерии за избор

За да премине на втори етап от конкурса, всеки кандидат трябва:-да има минимум магистърска степен по „Психология“;

-да притежава минимум 3 години опит в консултиране на клиенти;

-да притежава опит в работа с клиенти, претърпели медицински интервенции;

-да притежава опит в работата с жени в уязвима ситуация;

-да има готовност и подход за работа с жени, преживели нежелани последици от медицински интервенции.

 

Необходими документи за участие в първи етап на конкурс:

-Попълнен електронен формуляр: https://forms.gle/93fJBjcfLKqdnyDQA

-Професионална автобиография на български език (в Europass формат).

-Диплома за завършено висше образование.

-Дипломи, сертификати и други документи, доказващи Вашите квалификации и опит.

 

Срокове:

до 15 август – подаване на документи за участие в първи етап на конкурса онлайн

до 20 август – разглеждане и оценка на получените кандидатури

до 30 август – провеждане на интервюта с избраните кандидати

до 5 септември – оповестяване на резултатите