Общи условия за участие в Школа за женско здраве

с Ваня Стойчева и Михаела Шехова

Настоящите Общи условия имат обвързващо правно действие и уреждат отношенията между Фондацията и Участниците относно записването за участие и провеждането на Школа за женско здраве.

 1. Определения:

Фондация“ е Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“, ЕИК 205479994, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Добромир Хриз“ № 39, ет. 4, телефон за връзка: 0888 27 77 45, имейл: WomenAcademyBG@endometriosis.bg ;

„Школа за женско здраве“ е онлайн обучение по теми, свързани с женското репродуктивно здраве и целесъобразното хранене, организирано от Фондацията и предназначено за пълнолетни жени в репродуктивна възраст. Подробна информация за включените в обучението теми, групите жени, за които то е подходящо, както и за лекторите, които ще участват в Школата, е предоставена на сайта на Фондацията https://www.endometriosis.bg/endomart-2023/ и във Фейсбук групата на събитието https://www.facebook.com/events/2065697356961072?ref=newsfeed;

Участник“ е пълнолетно физическо лице, което ползва услугите на Фондацията за онлайн обучение в Школата за женско здраве.

(2)   Период и начин на провеждане:

Школата за женско здраве ще се проведе* онлайн, в период от 5 поредни седмици, с начало на 25.03.2023 г. и ще завърши на 30.04.2023 г.

Обучението ще протече чрез:

– предоставяне на информация по включените теми под формата на текст и графики по имейл в рамките на 5 поредни седмици;

– ежеседмична онлайн среща чрез приложение за видеосрещи в реално време – за въпроси и споделяне на впечатления, която ще се провежда всяка неделя на петте седмици.

*Провеждането на Школата за женско здраве в посочения период зависи от набирането на група от поне 5 човека до 21.03.2023 г., за което заявилите участие ще бъдат известени в срок до 21.03.2023 г.

(3)   Цена за участие в Школата:

Цената за участие в Школата е в размер на 250 лв.

Цена за ранно записване: 200лв., приложима за заявки за участие, подадени до 12.03.2023 г. (включително).

Посочените цени са крайни в лева и включват всички дължими към Организатора данъци и такси.

(4)   Записване за участие:

 • Желаещият да участва в Школата трябва да изпрати имейл с име, телефон и email на електронна поща с адрес: WomenAcademyBG@endometriosis.bg.
 • Заявки се приемат в срок до 23.03.2023 г. 
 • В случай, че някой заяви интерес към обучението след указаната дата, но преди 31.03. включително, той може да се включи след заплащане на пълната такса за курса до 31.03.2023г. В този случай, той ще получи съответното съдържание по имейл и ще има възможност да се включи в онлайн срещата за седмица 1 от Школата. При късни заявки между 24.03.2023 г. и 31.03.2023 г. не се дължи отстъпка от цената, включително и не се дължи отстъпка за пропуснатата опознавателна среща на 25.03.2023г. Заявки подадени след 31.03. няма да бъдат приемани.
 • С подаването на заявката съответното лице декларира, че е навършило 18 години и че е предоставило вярна, точна, пълна и актуална информация и доброволно предоставя свои собствени лични данни.
 • С подаване на заявката съответното лице се съгласява Фондацията да използва неговия имейл адрес за комуникация с него преди, по време и след провеждане на Школата за женско здраве. Фондацията се задължава да съхранява и обработва личните му данни при подходящо ниво на сигурност. Предоставените лични данни (име, телефон и имейл адрес) ще бъдат съхранявани за неопределен период от време на база легитимен интерес. Предоставените лични данни(име, телефон и имейл адрес) няма да бъдат споделяни с трети лица. Те ще бъдат използвани за комуникация по повод и във връзка с участието в Школата, както и относно текущи дейности на Фондацията. Всеки може да поиска съхраняваните негови лични данни за контакт да бъдат изтрити във всеки момент, като се свърже с Фондацията на info@endometriosis.bg;
 • Важно! Изпращането на заявка не гарантира провеждането на Школата за женско здраве, нито участието в нея.
 • В срок до 21.03.2023 г. Фондацията от имейл WomenAcademyBG@endometriosis.bg: (а) потвърждава провеждането на Школата за женско здраве и изпраща на подалите заявки за участие имейл с данни за възможните методи на плащане и банкова сметка, или (б) информира по електронна поща подалите заявки за участие, че не е набрана група от минимум 5 човека, поради което Школата за женско здраве не може да се проведе.
 • Срокът за заплащане на цената за участие е до 24.03.2023 г., включително.
 • Заявката може да бъде оттеглена свободно до заплащането на цената, с имейл до WomenAcademyBG@endometriosis.bg.
 • След успешно заплащане на цената за участие Фондацията потвърждава на съответния Участник по имейл от адрес WomenAcademyBG@endometriosis.bg, че приема заявката му и че той е регистриран за участие в Школата за женско здраве. Потвърждението се изпраща до края на първия работен ден, непосредствено следващ деня на постъпване на плащането по сметката на Фондацията.
 • Заявката за участие и заплащането на цената от страна на Участника и потвърждението за приемане на заявката от страна на Фондацията представляват договор.
 • Договорът се сключва с постъпване на потвърждението на Фондацията в електронната поща на Участника и към него се прилагат настоящите Общи условия. Те обвързват Участника от момента на получаването на потвърждението за участието му в Школата за женско здраве, а за Фондацията – от постъпване на плащането на цената за участие.

(5)   Провеждане на Школата за женско здраве:

 • Фондацията предоставя ежеседмично писмени материали (текст, графики и др.) по електронна поща, на посочения в заявката имейл адрес на съответния Участник.
 • Всеки Участник има право да се запознае с материалите и да ги ползва за свои лични некомерсиални цели и след приключване на участието му в Школата.
 • Фондацията изпраща линк на посочения в заявката имейл адрес на съответния Участник за участие в ежеседмичната онлайн среща чрез приложение за видеосрещи в реално време.
 • Всеки Участник има право по свой избор да участва в една, в няколко или във всички онлайн срещи. Всяка среща ще бъде посветена конкретно на темата, която е била предмет на изпратените в началото на съответната седмица писмени материали; вече обсъдените теми няма да се повтарят в следващите ежеседмични срещи.
 • Всеки Участник има право по време на срещите да поставя въпроси на лекторите във връзка с предоставените материали и темите на Школата, както и да споделя впечатления, затруднения и напредъка си по разглежданите в Школата теми.
 • Онлайн срещите се провеждат едновременно с всички Участници в Школата за женско здраве. Провежданите онлайн видеосрещи няма да се записват от Фондацията и записи от тях няма да се предоставят на Участниците; срещите не могат да бъдат записвани и възпроизвеждани от Участниците. Не е допустимо участието на трети лица, които не са записани като Участници в Школата за женско здраве.
 • Школата за женско здраве и дискутираните в нея въпроси не трябва да се разглеждат като медицинска диагноза. Предоставената информация няма за цел да служи като медицински съвет и не замества консултация с квалифицирани здравни специалисти, които са запознати с индивидуалните медицински нужди на Участника.
 • Фондацията и лекторите полагат всички усилия да предоставят чрез Школата за женско здраве вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно  да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондацията и лекторите не носят отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с участието в Школата за женско здраве.
 • Фондацията и лекторите не носят отговорност за субективните възприятия и интерпретации на точността, пълнотата и полезността  на информацията, предоставена по време на Школата за женско здраве. 
 • Всички права върху изпращаните в рамките на Школата за женско здраве материали (напр., текстове, графики и др.) принадлежат на техните автори. Използването им от Участниците е възможно единствено за лични некомерсиални цели. Възпроизвеждането, предаването, разпространението или използването на каквато и да е част или на цялото съдържание на предоставените материали е забранено.
 • Фондацията не носи отговорност, в случай че Участникът не си осигури изправно оборудване, подходящ софтуер и стабилна интернет връзка за преглеждане на изпращаните по имейл материали и за включване в онлайн срещите.
 • Участието в съответна онлайн среща се счита за предоставено, дори ако Участникът не се е включил в онлайн срещата до изтичане на времето за провеждането ѝ или ако прекъсне участието си в текуща среща и не се върне в нея до изтичане на времето за провеждането ѝ.
 • В случай че по време на някоя онлайн среща даден Участник: (а) се държи непристойно, (б) използва груб или обиден език, (в) заплашва други участници в Школата за женско здраве или лекторите или (г) след като бъде помолен, не преустанови присъствието на трето лице, което не е Участник в срещата, водещият срещата лектор от страна на Фондацията има право да прекъсне участието на Участника в съответната онлайн среща, както и да преустанови участието му в Школата за женско здраве. В последния случай участието на съответния Участник в Школата за женско здраве се смята за осъществено и никаква част от платената цена за участие не подлежи на връщане.

(6)   Право на отказ от договора за участие в Школата за женско здраве:

 • Всеки Участник има право да се откаже от участието си в Школата за женско здраве, без да посочва причини за това, в срок до 14 дни, считано от датата на получаване на потвърждението от Фондацията за приемане на заявката му за участие.
 • За да упражни правото си на отказ, Участникът трябва да уведоми Фондацията за своето решение да се откаже от участие в Школата с недвусмислено заявление на траен носител, напр., по имейл до адрес WomenAcademyBG@endometriosis.bg или се подава по пощата на адреса на Фондацията в гр. София, ул. „Добромир Хриз“ № 39, ет. 4. За подаване на отказа Участникът може, но не е длъжен, да ползва приложения стандартен формуляр за отказ от договор. Фондацията потвърждава успешното извършване на отказ.
 • Заплатената цена за участие се възстановява на Участника в 14-дневен срок от своевременно извършения отказ, по банковата сметка, от която е заплатена цената (освен ако Участникът изрично писмено се е съгласил за друг начин).
 • Когато Участникът е поискал предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, той дължи пропорционална сума на това, което действително е било предоставено до момента, в който е уведомил Фондацията за отказа си, спрямо общата цена за участие. Респективно, в тези случи Фондацията възстановява на Участника частта от заплатената цена за участие, надхвърляща пропорционалната сума на действително предоставеното до момента на отказа.
 • Правото на отказ не се прилага за Участници, които участват в Школата за женско здраве в рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия.
 • Не се дължи връщане на каквато и да е част от заплатената цена за участие, в случай че Участникът без да се е отказал от договора, фактически не се е възползвал от някои или от всички включени в Школата за женско здраве услуги и възможности.

(7)   Приложимо право и решаване на спорове:

 • Отношенията между Организатора и Участника във връзка и по повод Школата за женско здраве и сключения договор от разстояние се уреждат от българското право.
 • Участникът може да отправя възникнали въпроси по повод заявката, плащането и предоставянето на обучението в рамките на Школата за женско здраве, по електронна поща с адрес WomenAcademyBG@endometriosis.bg. Фондацията ще положи усилия за разрешаване на възникналите спорове максимално бързо и по взаимно съгласие.
 • При невъзможност за разрешаване на възникнал спор по взаимно съгласие, Участникът може да: (а) отнесе спора за алтернативно решаване, като се обърне към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС), създадена от Европейската комисия: https://ec.europa.eu/consumers/odr или да поиска формирането на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите; (б) подаде жалба до Комисията за защита на потребителите, писмено или по електронен път чрез сайта www.kzp.bg, или (в) да се обърне към българския съд;
 • Фондацията не е поемала ангажимент да участва към определен орган за алтернативно решаване на спорове и няма законово задължение да използва такъв орган. Алтернативното решаване на спорове има доброволен характер. Предоставената по-горе информация не задължава Фондацията да използва някой от посочените органи за алтернативно решаване на спорове.
 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на останалите им разпоредби, нито до недействителност на целия договор.

Надзорни органи:

 • По Закона за защита на потребителите: Комисия за защита на потребителите, гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 1, ет.3, 4 и 5, уебсайт: www.kzp.bg; имейл: info@kzp.bg, гореща линия 070011122, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218;
 • По Закона за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, уебсайт: www.cpdc.bg, имейл: kzld@cpdp.bg, факс: 029153525.

Програма на конференция 2023