Знаете ли, че имате право на посещение от юрист, психотерапевт и свещеник в болницата? А знаете ли какво всъщност представлява лекарската тайна? А че имате право и да отказвате посетители при свиждания?

 

Тези и други интересни въпроси бяха обсъдени на семинара „Пациентски права – теория и практика“, който се проведе на 26 октомври в гр. София. Семинарът е част от проекта „ФОРМулирай правата си“ на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“,  финансиран от Български Фонд за Жените. Водещ бе адвокат Мария Петрова, специалист по медицинско право и основател на първата кантора в България, която се занимава със здравни казуси – Lex Medica. Адв. Петрова е вдъхновяваща личност – завършила и медицина и право, тя разполага с цялостен поглед върху българското здравеопазване и е увлекателен оратор. На достъпен език ни разказа за правата ни като пациенти, кой е пациент, какво можем и не можем да очакваме от лекарите и здравните институции.

 

Защо е важен семинарът?

 

Вероятно всички сме се сблъсквали с различни проблеми, имаме различни желания и нужди, но за едно всички сме съгласни – българското здравеопазване има нужда от промяна. Адв. Петрова беше категорична: промяната изисква участието и на двете страни –  лекар и пациент. Това изисква преди всичко знание – знание за правата и задълженията ни съгласно Закона за здравето, знание за процедурите, медицинските дейности и документация, за всичко, което държавата е решила, че ни се полага. С други думи, няма как да изискваме нещо, което не знаем.

Семинарът предложи изчерпателна информация и интересна дискусия относно пациентските права.

 

Какво разбрахме?

 

Семинарът беше насочен към жените като част от редица дейности, осъществявани с финансовата подкрепа на БФЖ за овластяване на жените и подобряване на равнопоставеността им в обществото.

Факт е, че жените по-често посещават лекар, подлагат се на повече интервенции, сблъскват се с неясни диагнози, четат и обсъждат активно здравословното си състояние. За съжаление, симптомите ни често са пренебрегвани, болката – неглижирана, а обясненията и информацията, която ни се полага – спестена. В този контекст е важно да сме запознати с правата си на пациенти. В България те са част от правата на човека като цяло, което разширява обсега им от специализирана, професионална помощ до хуманно отношение и зачитане на личността, независимо от пол, раса, етнос и т.н. В детайлна презентация адв. Петрова ни представи разпоредбите от Закона за здравето, които се отнасят към нашите права и задължения като пациенти. 

 

Права и задължения на пациентите

Пациентът е длъжен да се грижи за здравето си и да не уврежда здравето на другите хора, да съдейства на медицинските лица във всички дейности, свързани с подобряване на здравословното му състояние и да спазва реда и правилата в съответното лечебно заведение.

От друга страна, пациентът има право да бъдат зачитани човешките му права; да получи: качествена медицинска помощ, грижи от общността, в която живее, повече от едно лекарско становище относно диагнозата и лечението, достъп до съвременни методи на лечение и средства за обезболяване, подробна информация за състоянието си на достъпен и разбираем език; да бъдат защитени личните му данни и информацията относно заболяването; да получава трудово възнаграждение, еднакво с това което би получавал, ако не е болен; медицинските и/или диагностични интервенции да се извършват при гарантиране на личната му сигурност и безопасност.

 

Информираното съгласие

Адвокат Петрова подробно разгледа актуалния въпрос за информираното съгласие и какво представлява то, а именно двустранен процес, при който лекарят предоставя на пациента информация относно диагнозата и характера на заболяването, какви са възможностите за лечение, техните цели, очакваните резултати и прогнозата, както и разумните алтернативи на предложеното лечение. Информацията трябва да бъде представена по подходящ начин, за да е сигурно, че пациентът ще я разбере и осмисли. Пациентът, от своя страна, получава свободата да избере някоя от предложените му форми на лечение или напълно да се откаже да бъде лекуван. Всички интервенции, които включват висок риск за здравето и живота на пациента (напр. хирургически интервенции, такива под обща анестезия, инвазивни диагностични или терапевтични методи), изискват получаването на информираното съгласие на пациента в писмена форма. 

 

Съгласно Закона за здравето, болниците нямат право да отказват на пациентите медицинската документация по случая им, нито пък да ги таксуват за ненужни услуги или материали, чието осигуряване е задължение на лечебните заведения по закон.  

 

Спешна, неотложна и планова медицинска помощ

Беше разгледана разликата между спешна, неотложна и планова медицинска помощ. Като спешни се определят тези състояния, които представляват остра или внезапна промяна в здравето на човек, които крият риск от смърт, тежки  увреждания на органи или системи в тялото, усложнения при бременни жени или родилки, застрашаващи живота на майката и плода. 

 

Адвокат Петрова обърна специално внимание на темата за  правата на жените, свързани с репродуктивното и сексуалното им здраве. Съгласно Закона за здравето, държавата е длъжна да осигури на гражданите достъп до специализирани консултации за опазване и профилактика на репродуктивното здраве, лечение на безплодието, болестите предавани по полов път и злокачествените заболявания на репродуктивната система. 

 

Трудови права

За някои уязвими групи пациентки (бременни и жени в напреднал етап на лечение ин-витро), законът предвижда допълнителна защита и права, особено от гледна точка на трудовото законодателство. За тези групи пациентки са забранени нощния и извънредния труд, полагането на труд, който застрашава безопасността и здравето им, командировките (без писменото съгласие на жената). Работодателите са длъжни да освобождават от работа бременните работнички и жените в напреднал етап на лечение ин-витро за медицински прегледи. Интересна разпоредба от закона е, че работодател, при когото  работят 20 и повече жени, е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жените и стаи за почивка за тях. При необходимост, работодателят е длъжен да приспособи условията на труд, така че да се премахне риска за здравето и безопасността на жените от тези групи.

 

Адвокат Петрова разказа за любопитно решение на Европейския съд по правата на човека (по делото Sabine Mayr), в което се казва, че освен защита на трудовите права на жените, е необходимо отчитане на емоционалното им състояние по време на лечение ин-витро. Съгласно решението на Съда, неразбирането/неотчитането на състоянието на жените в този период от страна на работодателите на практика представлява дискриминация, основана на пола. 

 

Освен правата на бременните и жените в напреднал етап на лечение ин-витро, адв. Петрова обърна внимание и на правата на жените с диагноза ендометриоза. Всяка жена с поставена диагноза ендометриоза има право на профилактични прегледи и изследвания за ранно откриване на състоянието, лечение на заболяването и диспансеризация. 

 

На практика

Адв. Мария Петрова има напълно реалистичен поглед върху българското здравеопазване. Тя ни запозна с пациентските права на българските граждани, определени от здравното законодателство на страната, но и не пропусна да сподели мнението си относно практическото им спазване. С много лични и професионални примери, тя успя богато да обрисува пълната картина в България в момента (не без забележки и предложения за по-доброто функциониране на системата). Освен това, тя изслуша всички коментари на участничките и отговори на множество въпроси. Защото, нека го кажем отново – промяната е комплексна и за да се случи, всички трябва да сме подготвени – и пациентите, и лекарите!

 

Уебинар 

Ако сте пропуснали семинара „Пациентските права – теория и практика“, можете да се включите в уебинара, който ще се проведе на 20 ноември и ще бъде достъпен за участници  от цялата страна: https://www.facebook.com/events/542251953229268/.

 

А ако имате личен медицински казус, можете да се възползвате и от безплатните индивидуални консултации с адв. Мария Петрова, които са възможни благодарение на проекта „ФОРМулирай правата си“, финансиран от БФЖ. Всички жени, преживели нарушения на пациентските права, търсещи информация и правен анализ по повод медицинска документация или информирано съгласие, желаещи да дискутират лична здравна ситуация, свързана с пациентските права, могат да се запишат за безплатна правна консултация на уебсайта на проекта: юридически консултации.

 

Автори: Катерина Клинк и Катерина Иванова

 

* Настоящият продукт стана възможен благодарение на финансовата подкрепа на Български фонд за жените. Продуктът не отразява становището на финансиращата организация и БФЖ не носи отговорност за съдържанието му.